Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (2023)

Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (1)

Endelig ferie! Nå er det på tide å slappe av – for mange er dette imidlertid ikke den eneste planen om sommeren, fordi noenEleverogStudenterbrukeFeriesesongå tjene litt ekstra penger. Avhengig av type jobb kan det også opprettes nye herKontaktbundet ogOpplevelsersom skal samles inn.

En sommerjobb kan være perfektForberedelsetil fremtidenarbeidslivtjene. Skriv søknad til feriejobben, enarbeidskontraktsignere, jobbe selvstendig ogLønnfå - alt dette venter dagens elever og studenter i fremtidenarbeidsliv. Håndter denne prosessen allerede i løpet avSkoleeller desstudereSå det er ingen skade i å bli kjent.

Men hvem kan egentlig gjøre en?feriejobbtrening? Kan studenter bare fra en vissEndrejobbe i en feriejobb? Hvilke feriejobber finnes det? HvilkenSommerjobbville være best egnet? Og kan feriejobb også vurderesStudenttrenes?

Innhold

Kompakt kunnskap: feriejobber

Når kan studenter ta feriejobb?

Elever fra fylte 13 år har lov til å drive med lette aktiviteter. En ekte feriejobb er mulig fra fylte 15 år. Finne ut merher.

Hvor lenge kan elevene jobbe i ferien?

13 og 14-åringer har lov til å jobbe to timer om dagen (kl. 08.00 til 18.00) og over 15-åringer inntil åtte timer om dagen (kl. 06.00 til 20.00). I ferien kan du jobbe 20 dager fordelt på året eller fire uker av gangen.

Hvilke feriejobber passer for studenter?

Elever i alderen 13 til 14 år har kun lov til å utføre lett arbeid. Du kan finne en oversikther. Du kan finne ut hvilke feriejobber som passer for studenter fra 15 år og oppoverher.

Feriejobber for studenter – fra hvilken alder kan studenter jobbe?

DeUngdoms arbeidsvernloven(JArbSchG) bestemmer fra hvilken alderSnillerelov til å gjøre sommerjobber. barnunder 13 årer detforbudt, aarbeidsforholdgå inn i. Borte13 årmai barnlette aktivitetertrening Borte15 årunge kan da ta en skikkelig feriejobb.

Ab18 årregnes som en studentvoksenog er derfor ikke lenger underlagtUngdoms arbeidsvernloven.

Hvor lenge kan elevene jobbe i ferien?

Barnet ditt ønsker å melde seg på enSøk feriejobb- hva medarbeidstidå overveie? Angåendearbeidstiddet er noen hos barn og ungebegrensningersom bør bemerkes:

 • 13 og 14 år: Barn i denne alderen kan, med samtykke fra de juridiske foresatte, dvs. vanligvis foreldrene, maksimaltto timerjobbe på dagtid. Det kan bare fra8:00 til 18:00som skal arbeides. Barn får derfor ikke jobbe før og under skolen.
 • Med 15 til 18 år: Ungdom opp til 18 år får ferie20 Tafordelt over kalenderåret eller arbeid fire uker av gangen. I denne alderen, unge mennesker fra6:00 til 20:00jobbe maksimalt fem dager i uken. Fra fylte 15 år har de lov til t.o.måtte timerarbeid opptil 40 timer om dagen og en uke. Med noen få unntak (gastronomi, sykehus) er det ikke tillatt å arbeide i helgene.
 • Fra 18 år: Over 18 år er tillatt som elever eller studenter i ferien50 takjobbe et kalenderår eller to måneder av gangen. Skal jobben i disse tideroverskride, det er ikke lenger en feriejobb.

Passende feriejobb fra fylte 13 og 14 år

Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (2)

Ønsker barnet ditt enSommerjobbsøker, bør du sette deg ned med dem på forhånd og diskuterehvilken jobbville være passende. Som en del av en feriejobb bør barn i denne alderen generelt kunlette aktivitetertrening

skoleferiefortsatt tjene somrestitusjonsperiodefor studenter. Skal barn fra feriejobben såfor mye stressdet anbefales å stoppe aktiviteten inntil videre.

En passende feriejobb forStudenter på 13 eller 14 årvil inkludere:

 • Levere aviser eller brosjyrer: Levering av lokalaviser og supermarkedsfoldere er en populær aktivitet for denne aldersgruppen. Elevene kan organisere arbeidstiden fritt.
 • barnepass: Hvis du er kjent med å håndtere små barn hjemme eller rett og slett er naturlig flink med barn, kan det være lurt å vurdere om barnevakt vil være riktig for deg.
 • omsorg for kjæledyr: Studenter som har kjæledyr hjemme vil sikkert like å se på og ta vare på andre kjæledyreieres kjæledyr.
 • hagearbeid: Liker du å være i naturen kan du klippe plenen eller trekke ugress for naboer eller bekjente.
 • læring: Hvis du liker å hjelpe andre og ikke har problemer på skolen selv, kan du hjelpe andre barn med leksene.

Hvilke typer sommerjobber passer ikke?

Følgende fungerertillatt for barn og ungeikke utføre:

 • Drift vanskeligere eller farligeremaskineri
 • arbeid underekstreme forholdsom støy, varme eller kulde
 • arbeid som har kontakt medfarlige stofferinneholder
 • ha på segtunge belastninger

Sommerjobber for studenter på 15, 16 og 17 år

Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (3)

Ungdom har genereltflere muligheterved valg av passende feriejobb, som disselengre og ofterehar lov til å jobbe som 13 og 14 åringer.

En passende enferiejobbi en alder av 15, 16 eller 17 kan inkludere noe av følgende:

 • Kellner/-inn
 • Selger i detaljhandel (f.eks. i butikker, apotek, bakerier, iskrembutikker)
 • høste hender
 • Hyllepåfylling eller lagerhjelp (f.eks. i supermarkeder)
 • Kampanje (del ut flyers og brosjyrer)
 • Diverse leveringsjobber

Hvordan kan skoleelever og studenter finne feriejobb?

Elever og studenter som søker feriejobb har en rekke muligheter for å finne en passende jobb:

 • Se etter merknader eller lag en selv: Det skal stå hvilke tjenester som tilbys (barnevakt, dyrepass osv.), hvilkeLohnbarnet vil motta, og selvfølgelig skal kontaktinformasjon inkluderes. Et oppslag kan for eksempel settes opp i supermarkeder eller andre offentlige fasiliteter. For eksempel kan flyers deles ut i nabolaget.
 • Spør i butikker eller restauranter personlig eller på telefon: I butikker kan du som regel rett og slett spørre i kassen om de for øyeblikket er ute etter midlertidig hjelp til høytiden.
 • Sjekk ut din bekjentskapskrets: Kanskje barnets venner allerede har en skoleferiejobb som også passer for barnet ditt. Også slektninger eller venner av foreldrene som for eksempel eier egen bedrift eller butikk er kvalifisert.
 • Se etter passende annonser for feriejobber i avisen eller på Internett: Kort tid før ferietiden er mange bedrifter på jakt etter vikarer til sommeren.

Med sistnevnte, sørg for at detlokale anbuder og begrense søket til et bestemt område, slik atruterikke være for lang.

Sommerjobber for studenter

Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (4)

Ikke bare skoleferier, men ogsåsemesterferietilby seg selv for jakten på enferiejobberpå. Siden studentene er kjent for å ha litePengerog kun i begrenset grad i løpet av semesteretTidhar, arbeider derfor ofte studenter iforelesningsfri tid. Mange begynner åsøke om, før semesterpausenbegynne– så vær rask, det er verdt det!

Fordi studenter i de fleste tilfeller alleredeover 18er, kan disse totalt i løpet av ferien50 takjobbe et år eller to måneder på rad. Studenter med semesterjobber blir vanligvis tildelt inntektsskatt klasse I. PåLønnbør passes på at dette900 euro ekkeltikke overstige, ellersskattefradragfinne sted, selv om det kun er en midlertidig studentferiejobb.

Feriejobb i utlandet

Jobber og samtidigFeriegjøre? En feriejobb iI utlandetå gjøre har noenFordeler, for eksempel, i tillegg til feriearbeid, fremmedeKulturenå bli kjent med ogspråklige ferdigheterå forbedre. Imidlertid førapplikasjongis betydelig mer oppmerksomhet for feriejobben.

I tillegg til en passendeArbeidsplassmå ha en her ogsåOvernattingfinnes for perioden av feriejobben og eventuelt også enEn utsiktbli forespurt.

Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (5)Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (6)Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (7)Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (8)Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (9)(63Vurderinger, gjennomsnitt:4,16av 5)
Feriejobber: Jobber i feriesesongen | Arbeidsrett 2023 (10)Laster inn...

Avanserte søk

Andre interessante guider

 • Arbeidende studentjobb - jobber under studietiden

 • Ulønnet permisjon – har ansatte rett på det?

 • Sesongarbeid - Jobber når andre er på ferie

 • Hvor mye ferie har arbeidstakere rett på per år?

 • Personrelatert oppsigelse – av hvilke grunner er det tillatt?

 • GDL – Union of German Train Drivers

 • Korttidsgodtgjørelse - Når bedriften ikke lenger kan betale

 • GdP – Politiforbundet

 • Prøvetiden i arbeidsavtalen: Hvor lenge kan den vare?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 10/18/2023

Views: 5499

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.